วันเสาร์ ที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 03:10

สำนักปลัด


นางสมจิต อูปทอง
รอง ปลัดอบต.บ้านเป้า รักษาราชการแทนปลัดฯ

นางเอี่ยมสี แก้ววงค์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางศศิธร พงค์นุช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สิบเอก เอกนิษฐ์ นาระถี
นักพัฒนาชุมชน

สิบเอกคทายุทธ เปรมปรีชาราษฎร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจินตนากานต์ ตาโม๊
นิติกร

น.ส.รัตนา จอมเมืองบุตร
นักจัดการงานทั่วไป

นายบุญเชิด ปิงฟอง
นักการ

น.ส. สุริยามณี เหล่าปัญญาโชติ
ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

น.ส.ลลิตา จันทร์สืบ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายนิกรณ์ ปามาคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจำลอง เป็นคุณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายนิคม ขัดกันทะ
พนักงานขับรถยนต์

นายธวัช มะลิวัลย์
ภารโรง

นายรักเกียรติ ศรีใจกูล
คนงานประจำรถขยะ

นายศิริพงษ์ ตาวงค์
คนงานประจำรถขยะ

นายทองชาญ ฝั้นปันวงค์
คนงานทั่วไป

นายแสวง ศรีใจกูล
ยาม

นางวันเพ็ญ เขื่อนจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสมบาล เทพปินตา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเครือวัลย์ คำปา
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.วิมาลา วงค์สุนะ
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.กุลปรียา ธิยาว
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ผจงจิตต์ แมะบ้าน
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.สุธารัตน์ เทพปินตา
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ผุสรัตน์ อย่างเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า
(2019-06-20 00:05:19) อ่าน 613 ตอบ 2


แผนที่ Google Maps