วันเสาร์ ที่ 16 เดือน มกรามก พ.ศ. 2564 เวลา 13:05

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านเป้า

เมื่อประมาณ 400 ปี ที่ผ่านมาได้มีชาวเชียงแสน 11 ได้อพยพมาปักหลักทำกินตามลุ่มลำน้ำแม่ตุ๋ย ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้จำพวกไม้ยางและไม้เป้า ต่อมาได้สร้างอารามขึ้น โดยร่วมกกันอันเชิญพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์มาประดิษฐาน 2 องค์ และได้ตั้งชื่อวัดว่า “ วัดบ้านเป้า ” เมื่อต่อมาราษฎรเพิ่มมากขึ้นก็ได้แยกหมู่บ้านออกไปและตั้งชื่อหมู่บ้านตาม ลักษณะภูมิประเทศหรือสถานที่สำคัญ โดยมอบให้พระยาสิทธิยศเป็นผู้ปกครองคนแรก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แยกเขตปกครองเป็นตำบลเป็นหมู่บ้าน จึงได้ชื่อว่า “ ตำบลบ้านเป้า ” กำนันคนแรกคือ นายหมื่น สิงห์ชัย ปัจจุบันมี 12 หมู่บ้าน สำหรับกำนันคนปัจจุบัน คือ นายบุญเย็น ยอดพิบุตร

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าอยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปาง ทางทิศตะวันเฉียงเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร
- ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
- ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
- ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำปาง
- ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลหนองหล่ม อำเภอเมืองลำปาง

เนื้อที่

มีพื้นที่ประมาณ 103.167 ตารางกิโลเมตร หรือ 64,479 ไร่ แยกเป็น
- พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 29,310 ไร่
- พื้นที่ป่าสงวน จำนวน 18,466 ไร่
- พื้นที่สาธารณะ จำนวน 430 ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 16,273 ไร่

ภูมิประเทศ

มีลักษณะเป็นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่คัญ
- ลำน้ำแม่ไพร
- ลำน้ำแม่ตุ๋ย
- ลำน้ำแม่ก๋ง

จำนวนหมู่บ้าน

มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านแค่                       มีพื้นที่ 4.88 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งม่านเหนือ       มีพื้นที่ 2.51 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๋ง                  มีพื้นที่ 6.26 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า                   มีพื้นที่ 4.11 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 5 บ้านเป้า                      มีพื้นที่ 2.07 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่                     มีพื้นที่ 1.62 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งม่านได้            มีพื้นที่ 1.47 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 8 บ้านหนองร่อง             มีพื้นที่ 1.23 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่ง                   มีพื้นที่ 5.24 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 10 บ้านสบไพร               มีพื้นที่ 0.85 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งม่านพัฒนา    มีพื้นที่ 1.09 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 12 บ้านสบก๋ง – หางทุ่ง  มีพื้นที่ 0.99 ตารางกิโลเมตร

รวมมีพื้นที่ทั้งหมด 32.32 ตารางกิโลเมตร

ประชากรประกอบอาชีพ
- เกษตรกรรม 2,450 คน = 62.12%
- รับราชการ ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ 231 คน = 5.86%
- รับจ้าง 777 คน = 19.70%
- ค้าขาย 272 คน = 6.90%
- ลูกจ้างเอกชน 150 คน = 3.80%
- อุตสาหกรรมในครัวเรือน , ธุรกิจส่วนตัว 50 คน = 1.27%
- ไปทำงานต่างประเทศ 1 คน = 0.35% การอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ
- โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง
- บริษัท/ห้างหุ้นส่วน 3 แห่ง
- บ่อตกปลา 1 แห่ง
- สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 1 แห่ง
- สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด) 3 แห่ง
- โรงสีข้าว 8 แห่ง
- โรงงานทำอิฐมอญ 5 แห่ง
- โรงงานฟอกม่อฮ้อม 1 แห่ง
- ร้านซ่อมจักรยานยนต์/เครื่องใช้ไฟฟ้า 6 แห่ง
- ร้านซ่อมรถยนต์ 9 แห่ง
- ร้านเชื่อมโลหะ 10 แห่ง
- ร้านขายของชำ 42 แห่ง
- ร้านจำหน่ายหรือตัดเย็บเสื้อผ้า / รองเท้า 11 แห่ง
- ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 4 แห่ง
- ร้านจำหน่ายข้าวสาร 1 แห่ง
- ตลาดสด 3 แห่ง
- ร้านอาหาร 3 แห่ง
- ร้านก๋วยเตี๋ยว / อาหารจานเดียว / ขนมจีน 15 แห่ง
- ร้านจำหน่ายหัตกรรม / งานฝีมือ - แห่ง
- ร้านบริการตัดแต่งผมหรือเสริมสวย 10 แห่ง


แรงงานภาคเกษตรกรรม
2,450 คน


แรงงานภาคอุตสาหกรรม/บริการ/อื่นๆ
293 คน


จำนวนผู้ว่างงาน
313 คน

- โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
- จำนวนนักเรียน 80 คน
- จำนวนครู 4 คน
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง
- จำนวนนักเรียน 201 คน
- จำนวนครู 17 คน
- จำนวนวัด 10 แห่ง
- จำนวนโบสถ์คริสต์ 2 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง
- หอกระจายข่าว 10 แห่ง
- ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

- สถานีอนามัย 2 แห่ง จำนวนเจ้าหน้าที่ 7 คน
- จำนวนเด็กขาดสารอาหาร 7 คน
- โรคภัยต่าง ๆ ที่ประชาชนมักจะเป็น
เช่น โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคความดันโลหิต ไข้หวัด เบาหวาน โรคปอด

มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ
1. ลำห้วยแม่ไพร
2. ลำห้วยแม่ก๋ง
3. ลำน้ำแม่ต๋ำ
4. ลำน้ำแม่ตุ๋ย
5. หนองน้ำสาธารณะ 10 แห่ง

- ประปา 1,973 หลังคาเรือน 12 หมู่บ้าน

- ไฟฟ้า 1,880 หลังคาเรือน 12 หมู่บ้าน

- ไฟฟ้าสาธารณะ 475 จุด

- โทรศัพท์ส่วนบุคคล 1,172 หมายเลข

- โทรศัพท์สาธารณะ 20 ตู้

- ไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง

- ถนนคอนกรีต 63 สาย

- ถนนลาดยาง 11 สาย

- ถนนลูกรัง 28 สาย

- สะพานคอนกรีต 15 แห่ง

ตำบลบ้านเป้า มีผลิตภัณฑ์ชุมชน

-ข้าวแต๋น
-ตุ๊กตาขนสัตว์
-เซรามิค
-ไม้ดอกไม้ประดับ

ตำบลบ้านเป้า มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด นอกนั้นนับถือศาสนาอื่น ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ได้แก่ - ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี

- ประเพณีกินข้าวสลากจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น15ค่ำเดือนสิบถึงขึ้น15ค่ำเดือนสิบเอ็ด
- ประเพณีล่องสะเปา จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี
- ประเพณีการบวชลูกแก้วและประเพณีการเรียกขวัญ
- ประเพณีการฟ้อนผี
- ประเพณีการทอดกฐิน ผ้าป่า
- ประเพณีถวายเทียนพรรษา

ภูมิปัญญา ในพื้นที่ของตำบลบ้านเป้าที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ เช่น การทำข้าวแต๋น

ตำบลบ้านเป้า มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง เกือบทั้งตำบลที่ใช้การได้ดีตลอดปี
มีรถโดยสารผ่านตลอดทั้งปี การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนสายสำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1039 (ลำปาง – ห้างฉัตร)

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า
(2019-06-20 00:05:19) อ่าน 673 ตอบ 2


แผนที่ Google Maps